Molens van Delft en Twee levensverhalen

Leden, vrienden en andere belangstellingen,
Op donderdag 20 maart 2014 houden Aart Struijk en Henk Tetteroo op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over respectievelijk

De molens van Delft en omgeving en Twee levensverhalen van boeren

De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burgemeester Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Aart Struijk heeft vorig jaar een succesvol boek geschreven over de geschiedenis van molen ‘De Roos’, de enige molen die in Delft bewaard is gebleven. Hij is reeds heel lang geïnteresseerd in de molens van de stad en de omgeving. Eén van zijn voorvaderen was snuifmolenaar. Aart is ook al jaren rondleider en museumbeheerder van molen ‘De Vlieger’ in Voorburg. In zijn lezing bespreekt hij achtereenvolgens de typen molens en hun functies, de molens in de buurt van Delft, de verdwenen Delftse molens en molen ‘De Roos’.

Henk Tetteroo, neerlandicus en schrijver van twee boeken over de streektaal van Delfland, bespreekt na de pauze twee levensverhalen van boeren, die recentelijk in boekvorm zijn uitgegeven. Het betreft een boek van Bertus Ruygrok, die in Delft heeft gewoond, en een publicatie van Graab van Wijk uit Schipluiden. Henk heeft beide boeken doorgelicht op streektaalelementen. Het is vrij uniek dat boeren hun levensverhaal opschrijven. Ze doen dit beiden op vertellende wijze, waardoor er regelmatig woorden en uitdrukkingen passeren die specifiek met de streek verbonden zijn.

Beide sprekers zijn op hun terrein specialist. Ze hebben veel onderzoek gedaan. Aart Struijk veelal in archieven, Henk Tetteroo vooral luisterend naar personen die zich in streektaal uiten.Twee zeer interessante onderwerpen in één bijeenkomst. Het wordt een boeiende avond.U bent van harte uitgenodigd.

 

 

Wonen in Den Hoorn

Op donderdag 7 november 2013 wordt in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, om 20.00 uur een lezing gehouden over

Wonen in Den Hoorn

In het noordelijk deel van de Harnaschpolder hebben in de twaalfde en dertiende eeuw mensen op terpen gewoond. Voor de aanleg van de A4 zijn hier enkele huisterpen opgegraven. Hans Koot, archeoloog, was betrokken bij de uitwerking van de vondsten. Hij bespreekt een aantal bijzondere resultaten.

Jacques Moerman vertelt vervolgens over de tuinderswoning en het leven van Gijsbertus van Marrewijk. Deze opvallende tuinder is in de periode 1890-1925 erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Den Hoorn. Zijn woning in de Noordhoorn was korte tijd een buitenplaats. Na de pauze staat de Zuidwoning centraal, een van de oudste en voornaamste boerderijen van Den Hoorn. Deze boerderij heeft aan het eind van de Dijkshoornseweg gestaan en was in de achttiende eeuw bezit van de eigenaren van de buitenplaats Sion.

Henk Groenendaal is de derde spreker. Hij doet onderzoek naar een bepaald type tuinderswoning in Den Hoorn. Na een korte inleiding over de ontwikkeling van tuinderswoningen in de regio Westland/Midden-Delfland bespreekt hij de ‘tuinderswoningen met torentjes’ in Den Hoorn. Het is een speurtocht naar het verhaal achter deze woningen en de bewoners.

Gezien de onderwerpen en de sprekers wordt het, ook in beelden, een zeer afwisselende avond. We hopen dan ook op vele toehoorders.

 

 

Lezingen: Huis ten Dorp en Middeleeuwse veten

Op woensdag 13 maart 2013 houden Peter de Jong en Corien Glaudemans elk een lezing over respectievelijk

De heren en vrouwen van Huis ten Dorp en

Middeleeuwse veten in Holland

De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burgemeester Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Peter de Jong, woonachtig in Schipluiden, heeft een speciale studie gemaakt over de heerlijkheid Dorp en Huis ten Dorp. Deze uitgebreide bezitting lag tussen Maasland en Schipluiden. Voor het eerst zijn alle heren en vrouwen Van Dorp op een rij gezet en uitvoerig beschreven. Hieronder bevinden zich opmerkelijke personen, die ook in de landspolitiek een belangrijke rol hebben gespeeld. De lezing is een inleiding op een groot artikel over dit onderwerp, dat de spreker voor ons binnenkort te verschijnen historisch jaarboek 2012 heeft geschreven.

Corien Glaudemans verzorgt na de pauze een lezing over middeleeuwse veten en de bestrijding ervan. Zij is werkzaam in het gemeentearchief van Den Haag en gepromoveerd op dit onderwerp. Bloedwraak kwam vooral in de Middeleeuwen regelmatig voor. In welke situaties gebeurde dit? In welke situaties gebeurde dit? Hoe ging de overheid hiermee om? Waren er specifieke plaatsen waar de wraak werd uitgevoerd? Welke voorbeelden zijn er bekend uit Delfland? De spreker zal in haar verhaal hierop antwoorden geven.

Twee zeer interessante onderwerpen op één avond.
U bent van harte uitgenodigd,

Jacques Moerman, namens het bestuur van Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Schipluiden, 28 februari 2013.

Mededelingen

  • De tentoonstelling Oude Dorpstaferelen van Schipluiden en Den Hoorn, waaronder de festiviteiten in beide dorpen rond het 100-jarig Onafhankelijkheidsfeest in 1913, wordt verlengd t/m 18 mei 2013. Er is prachtig fotomateriaal te zien. Openingstijden Museum Het Tramstation: Zaterdag, (woensdag na 1 april) en de 1e zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.
  • De uitgave van ons historische jaarboek 2012 wordt in april verwacht. Het is kosteloos voor leden en vrienden.
  • Het succesvolle boek ’t Woudt, de rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland is herdrukt en te koop in de regionale boekhandel, bij Primera te Den Hoorn en in het tramstation te Schipluiden, kosten  € 24,95. Ook is er nog een beperkt aantal ‘Twee gezichten van… Midden-Delfland’ te koop à € 24,95.
  • Helaas heeft nog niet iedereen de contributie betaald (ook noodzakelijk voor de ontvangst van het jaarboek). Onze bankrekening is: 358261546 (Rabobank Zuid-Holland Midden). Donateurs (vrienden) minimaal € 20,-. Vriendelijk verzoek om de contributie zo snel mogelijk te voldoen.
  • Let voor mededelingen ook op onze websites: www.tramstationschipluiden.nl en www.historischeverenigingoudschipluiden.nl

Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM)

Op woensdag 14 november 2012 houdt Hans van Lith in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur, een lezing over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM).De spreker zal zijn verhaal illustreren met veel beeldmateriaal.

Hans van Lith is een boeiend en deskundig verteller.

Als jongen reed hij op vrije middagen mee op locomotieven en leerde de WSM uit eigen ervaring goed kennen. Hij was onder andere werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, veelal in voorlichtings- en redactiefuncties. In die tijd schreef hij al artikelen voor spoorwegtijdschriften. Gedurende de afgelopen tien jaar heeft hij specifiek onderzoek gedaan naar de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. Begin november verschijnt zijn boek ROOK WAAIT OVER HET WESTLAND. De Westlandse Stoomtram, het Delflandspoor en de Westlanders 1881 – 1970.

Een belangrijk onderdeel van het railnetwerk van de WSM was de lijn Maassluis – Delft, die 100 jaar geleden gereed kwam. Van Lith belicht in zijn lezing de totstandkoming, het gebruik en het einde van het vervoersnetwerk in het Westland en Midden-Delfland. Ook laat hij zien dat de WSM vanwege het veilingvervoer een succesvolle maatschappij is geweest.

Dezelfde lezing wordt op donderdag 15 november gehouden voor de Historische  Vereniging Maasland in het gebouw De Magneet, Huis te Veldelaan 19 te Maasland. Belangstellenden die op de lezingavond van Oud-Schipluiden verhinderd zijn, kunnen een avond later terecht in Maasland. Andersom geldt dit ook.

Graag tot ziens op de lezing,
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden.

Tentoonstellingsnieuws

De tentoonstelling over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden is vanwege succes verlengd tot eind december. Openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

In de maand november bezoeken een aantal schoolklassen uit Schipluiden de expositie.

De brochure over de WSM (€ 5,-) beleeft reeds haar derde oplage. Ook de bouwplaten van het tramstation en een locomotief vinden gretig aftrek.

Van januari tot half april 2013 is er een fototentoonstelling in het museum te zien van dorpstaferelen. De kernen Schipluiden en Den Hoorn staan hierin centraal. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het Onafhankelijkheidsfeest van 1913, dat in beide dorpen groots is gevierd. Hierna volgt een expositie over het leven en werk van Gijsbertus van Marrewijk (1853-1934), tuinder en bestuurder in Den Hoorn.

Boekennieuws

Interessant voor de feestdagen zijn verschillende nieuwe boeken over ons studiegebied. We noemen als eerste het boek Twee Gezichten van… (€ 24,95), met daarin veel beeldmateriaal (in kleur) en 110 beschrijvingen van panden en situaties in Midden-Delfland. Hiervan is nog een beperkt aantal exemplaren te koop.

Een tweede publicatie betreft ’t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland (€ 24,95). Hiervan zijn in de afgelopen twee maanden heel veel exemplaren verkocht.

Ook wijzen we op de Historische Jaarboeken Schipluiden van 2009 (€ 15,-), 2010 (€ 20,-) en 2011 (€ 20), elk met een variatie aan artikelen, waarvoor ook nog steeds belangstelling is.

Voor de vermelde en andere boeken kunt u terecht in Museum Het Tramstation (zie het adres en de openingstijden hiervoor).

De brede belangstelling voor de boeken van de vereniging stimuleert het werk voor het komende jaarboek, dat in april zal verschijnen, met opnieuw een aantal opvallende artikelen. Voor het eerst krijgen de heren en vrouwen Van Dorp (van Huis ten Dorp) grote aandacht. Ook komen er artikelen over Gijsbertus van Marrewijk, Anthonie Knottenbelt (zestig jaar polderbestuurder in Zouteveen) en de opgraving van enkele terpen in de Harnaschpolder.

Zoals bekend ontvangen de leden en vrienden (donateurs) de jaarboeken gratis. Nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom. Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van minimaal € 20,-. Aanmelding via onze website www.historischeverenigingoudschipluiden.nl of via het secretariaatsadres: Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden. Onze bankrekening is 358261546 (Rabobank).