UITNODIGING voor twee lezingen over de Vlietlanden

Op dinsdag 24 oktober vertellen twee sprekers over de Vlietlanden tussen Schipluiden en Maasland. De lezingavond vindt plaats in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Gezien de inhoud wordt het boeiende avond.
Jacques Moerman spreekt voor de pauze over de Vlieten, de sluizen in Maassluis en de Vlietlanden. Het gebied staat bekend vanwege de natuuraspecten. Minder bekend is, dat het ontstaan en het onderhoud van de Vlietlanden altijd door mensenhanden is bepaald. In de veertiende eeuw zijn de vlieten gegraven; het oostelijke deel (zie de luchtfoto) is nooit meer bedijkt. Hier hebben tot 1574 mensen gewoond, waaronder Groten Ariaen en Claas Jammer. Wie waren deze bewoners en waarom zijn hun woonplaatsen in de Spaanse tijd verlaten? Welke strijd voerden de boeren in de negentiende eeuw met het Hoogheemraadschap van Delfland om het vlietland optimaal als hooiland te kunnen gebruiken?

Luchtfoto van de Vlietlanden (in het midden) vóór 1989.

Na de pauze vertelt Kees Perquin, boswachter natuurbeheer van Natuurmonumenten over de unieke natuurwaarden van het gebied en de belangrijkste maatregelen die het beheer uitvoert om deze natuurwaarden te behouden. Ook komt aan bod welke kansen en bedreigingen er zijn én hoe wij hiermee omgaan. De sprekers illustreren hun verhaal met beeldmateriaal.

Fragment van een kaart van Jan Potter van de Vlietlanden uit 1568 met de ligging van twee boerderijen.

Mededelingen

De zuivelproductie in Midden-Delfland, toen en nu
Deze nieuwe tentoonstelling in Museum Het Tramstation gaat over het melken, de boter- en kaasbereiding, het vervoer en de verkoop van deze producten. De zuivelproductie wordt heel breed belicht, van koe tot eindproduct. Originele attributen, waaronder een kaaspers, karn-, kaas- en botertonnen, mooi beeldmateriaal en teksten begeleiden deze afwisselende expositie.
Bezoekers zijn welkom op woensdag-, zaterdag- en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden.

Vervoerstentoonstelling
In april 2024 wordt een tentoonstelling over het vervoer gepland. Dit onderwerp, dat aansluit bij het trekschuit- en railvervoer (zie onze Vervoerskamer), willen we eveneens heel breed presenteren. Wist u dat bij de ontginning van het poldergebied in de twaalfde en dertiende eeuw vooral berries zijn gebruikt, een transportmiddel dat in Alkmaar op de beroemde kaasmarkt is te zien. De kruiwagen was wel bekend, maar niet goed bruikbaar voor de afvoer van grond op een natte bodem. Welke schuitjes gebruikten de boeren in de zeventiende en achttiende eeuw? Wanneer zien we de eerste fiets op de weg verschijnen? Wie waren de eerste autobezitters? In welk jaar ging de eerste streekbus rijden. Er zijn talloze vragen die we met een groepje geïnteresseerden willen oplossen voor een tentoonstelling over het vervoer. Wie wil er met ons meedenken? Graag berichtje naar: j.w.moerman@wxs.nl of 0153809389.

Restauratie van een stenen heul
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we de Reconstructiecommissie van Midden-Delfland voorgesteld om een van de schaars overgebleven stenen heulen (gemetselde boogbruggetjes) te restaureren. De bruggetjes waren tot het einde van de negentiende eeuw noodzakelijk voor het vervoer van zuivelproducten, hooi en mest in de polder. Destijds is er voor de restauratie van de stenen heul in de Dorppolder zelfs een bedrag voor gereserveerd, maar helaas is het geld toen voor een ander doel ingezet. Inmiddels is de toestand van de vermelde heul (zie foto) zo slecht geworden, dat een restauratie niet langer uitgesteld kan worden. Deze mening wordt ook gedeeld door de Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten, die het verzoek voor een financiële bijdrage van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft gehonoreerd met een toezegging van een heel mooi startbedrag. We wachten nu op het antwoord van enkele andere sponsoren. Het herstel van de heul staat in het verlengde van de recente realisatie van een windas. Beide objecten speelden een belangrijke rol bij het vervoer over water door de polder.

Lezing ‘Nieuws uit het verleden’

Op dinsdag 13 maart 2018 worden vier korte lezingen over de streek gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Abtswoude vóór de grote verandering

Henk Groenendaal heeft onderzoek gedaan naar de boerderijen in Abtswoude. De komst van de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof betekende het einde van het open polderlandschap ten zuiden van Delft. Ook verdween een groot aantal boerderijen. Hoe zagen ze eruit, wie waren de bewoners?

Het onderwijs in Schipluiden, ’t Woudt, Den Hoorn en Zouteveen

Rianne Graveland bespreekt de geschiedenis van de scholen in deze plaatsen vanaf de zestiende eeuw tot heden. Waar stonden deze gebouwen, wie waren bekende schoolmeesters, wanneer kwamen de eerste vrouwelijke leerkrachten?

Algemene Armen van Zouteveen

Jacques Moerman vertelt over zijn onderzoek naar een Armenfonds dat vanaf de zestiende tot de twintigste eeuw in Zouteveen heeft bestaan. Een belangrijke inkomstenbron was het armenland langs de Breeweg. Wat was het werk van het Armenfonds? Wie was Gekke Geertje?

Boerderij Arkesteijn in Schipluiden

Ten slotte bespreekt Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van een van de oudste en mooiste boerderijen in Schipluiden. Helaas is deze in de vorige eeuw gesloopt. Wat zijn opvallende bouwkundige kenmerken? Hoe beïnvloedde deze boerderij de bouw van de ernaast gelegen St. Jozefschool (met het Notenschip)?

Historisch Jaarboek Schipluiden 2017

De lezingen worden rijk geïllustreerd. Het wordt een afwisselende avond, waarin een goed beeld wordt gekregen van vier onderwerpen die nooit eerder werden besproken. De vier verhalen zijn straks uitgebreid te lezen in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2017.

Lezing: Slag bij Vlaardingen

Volgend jaar wordt de Slag bij Vlaardingen uitgebreid in Vlaardingen herdacht. Vooruitlopend op de festiviteiten geven archeoloog Tim de Ridder en amateurhistoricus Kees Nieuwenhuijsen op dinsdag 24 oktober 2017 op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over deze beroemde slag.

Locatie: het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Graaf Dirk III van Holland versloeg op 29 juli 1018 nabij Vlaardingen het leger van keizer Hendrik II. Dit is een boeiende gebeurtenis, omdat een supermacht het onderspit delfde tegen een – op papier – zwakkere tegenstander. Bovendien is het een belangrijke mijlpaal in het ontstaan en zelfstandig worden van het graafschap Holland. De sprekers hebben veel onderzoek gedaan naar deze gebeurtenis. In de lezing wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en de mogelijke locatie van de slag.

Lezing ‘Den Hoorn in beeld’ in Hoornbloem

Op donderdag 23 maart 2017 worden vier korte lezingen gehouden over Den Hoorn. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Den Hoorn telt nog altijd een opvallend aantal rijtjeshuizen uit de periode 1875-1940, zoals aan het begin en einde van de Dijkshoornseweg en langs de Woudseweg. Wie waren de stichters van deze woningen? Wat is de relatie met de opkomende tuinbouw? Henk Groenendaal vertelt over zijn onderzoek naar deze woningen.

Bert Gerritse, nauw betrokken bij de Hoornse parochie, spreekt over de 100-jarige r.k. kerk in Den Hoorn. Pastoor Vasse heeft een dagboek bijgehouden waarin hij de werkzaamheden aan de kerk vanaf het begin tot aan de realisatie in 1917 heeft bijgehouden.

Rianne Graveland, historica, heeft onderzoek gedaan naar de bakkers in Den Hoorn en Schipluiden. De eerste bakkers worden reeds in de zeventiende eeuw genoemd. De huidige bakkerijen van Hoek en Holtkamp hebben een voorgeschiedenis, die teruggaat tot de negentiende eeuw.

Ten slotte vertelt Jacques Moerman over de Tanthofkade en de Wennekerkade, twee kaden die als kerkenpad werden gebruikt. Kerkgangers en scholieren uit Abtswoude liepen via deze wegen door de polder naar de r.k. kerk en school in Den Hoorn.

Lees deze uitnodiging en enkele mededelingen in PDF:

  • Contributie,
  • Museumnieuws,
  • Lezing over Duitse Orde,
  • Presentatie Historisch Jaarboek Schipluiden 2016,
  • Voorjaarsexcursie 2017.