Vrou Aven Sloot

In de Zouteveense Polder, ten oosten van de Zuidkade en de Zouteveenseweg, vermeldt Kruikius op zijn kaart van Delfland uit 1712 de ‘Vrou Aven Sloot’ (zie pijl). De sloot vormde de grens tussen het ambacht Dorp en het ambacht Schipluiden. Om dit te markeren stond er aan de oostkant van de Zouteveenseweg een Scheyt Paal (grenspaal).

Fragment van kaart van Kruikius, 1712
Fragment van kaart van Kruikius, 1712

De herkomst van de naam ‘Vrou(w) Aven’ is onbekend. Wel is er een aanwijzing gevonden dat de aanduiding al vrij oud is. In het ‘Memoriboec van Voirburch’, het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg 1435-1566, wordt in 1439 de ‘vern Aven sloeten’ genoemd. Het is de zuidgrens van een stuk land van Pieter Wiggherszoen, waarop renten rusten van de parochie Voorburg. ‘Ver’ is vrouw, ‘vern’ is daarvan de genitiefvorm. Een andere post vermeldt dat Lijsbeth Gherijt Dircszoens een derde deel van vier groten (een munt) schuldig was aan de parochie Voorburg. De lasten waren verbonden met een stuk land dat aan de oostzijde van de ‘vern Aven sloot’ gelegen was, ’tusschen den Veenwech entie Gooch’. In die tijd werd het deel van de Vlaardingervaart dat aan Schipluiden grensde nog met de naam Gaag (Gooch) aangeduid.  In 1503 werden de renten op het eerste stuk land verkocht.

Wie vrouw Aven was, is niet met zekerheid te zeggen. Wel constateren we dat de naam Aefgen (Aafje) meerdere malen voorkomt in het adellijke geslacht Van Dorp. Omdat het een grenssloot van het ambacht Dorp betreft sluiten we niet uit dat de naam verwijst naar een ambachtsvrouwe Van Dorp.

De veldnamen ‘De Hel’ en ‘Bijstervelt’ op de kaart van Kruikius vertellen het een en ander over de bodemgesteldheid van dit deel van Zouteveen. ‘De Hel’, gelegen aan een zijarm van het riviertje de Keen, is laag land. ‘Bijstervelt’ betekent wildernis, hongerland. De bodem bestaat hier nog altijd uit drassige veengrond.

Auteur:  Jacques Moerman