Lezing over de Delftse priester/dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)

Op woensdag 24 april houdt dr. Charles van Leeuwen in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein nr. 2 te Den Hoorn voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Delftse priester/dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630). Aanvang 20.00 uur.

De spreker, die opgegroeid is in Schipluiden, is gepromoveerd op het werk van deze geestelijke. Het feit dat het buitengebied van Midden-Delfland heel lang voornamelijk rooms-katholiek is gebleven, hangt nauw samen met het zendingswerk van deze priester. Zijn werkgebied omvatte ook het Westland en de omgeving van Den Haag. De liederen van Stalpart van der Wiele zijn nog altijd actueel en worden ook nog steeds gezongen. Charles van Leeuwen is een goede spreker; hij laat in de lezing het leven en werk van Van der Wiele herleven.

Mededelingen

Historisch Jaarboek Schipluiden 2024

Het nieuwe jaarboek kan vanaf zaterdag 20 april (tussen 14.00 en 16.00 uur) opgehaald worden in Museum Het Tramstation. Ook op de lezingavond kunnen leden hun exemplaar meenemen. Het eerste artikel gaat over Stalpart van der Wiele. Het is weer een afwisselend jaarboek geworden.
 

Contributie

De meeste leden hebben hun contributie betaald. Veel dank hiervoor. Ook omdat er regelmatig meer wordt gedoneerd. Helaas missen we de betaling nog van een flink aantal leden. Voor deze personen volgt hierbij nog een keer onze bankrekening: NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding: Contributie 2024. De minimum-contributie is € 25,- Na betaling heeft elke persoon recht op een gratis exemplaar van het nieuwe jaarboek. 
 

Vervoertentoonstelling in Museum Het Tramstation

De succesvolle tentoonstelling over ‘De zuivelproductie in Midden-Delfland, toen en nu’ is afgelopen. We telden zo’n 1250 bezoekers. Nu wordt een tentoonstelling over het vervoer in de regio voorbereid. Van berrie tot moderne vrachtauto. Er is veel divers fotomateriaal beschikbaar en een aantal kunstwerken van regionale kunstenaars. Modellen van vervoermiddelen zijn nog hartelijk welkom. De nieuwe tentoonstelling is op zaterdag 27 april (Koningsdag) voor het eerst te zien. Openingstijden van het museum op die dag 11.00-17.00 uur. Het jaarboek kan dan opgehaald worden of gedurende de gebruikelijke openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Ook zijn tegen een gereduceerde prijs (zolang de voorraad strekt) nog oudere jaargangen van ons jaarboek in het museum te koop.
 

Genealogiebijeenkomst

Op 20 maart heeft de eerste HVOS-genealogiebijeenkomst plaatsgevonden. Er waren zeven actieve genealogen aanwezig die enthousiast vertelden over hun onderzoek, de problemen daarbij en de mogelijke oplossingen. Op 22 mei aanstaande staat de tweede bijeenkomst gepland waarbij verteld zal worden op welke wijze HISGIS (kadaster-informatie) van nut kan zijn bij de genealogie. We starten om 20.00 uur in Museum Het Tramstation. Belangstellenden zijn van harte welkom. Gaarne even aanmelden bij info@tramstationschipluiden.nl 
 

Dag van het Kasteel op 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag)

Op het terrein van het kasteel vinden op die dag meerdere activiteiten plaats, verzorgd door de stichting Beleving kasteel Keenenburg. Zie binnenkort voor het programma de website kasteelkeenenburg.nl Om drie uur start op 20 mei vanaf het tramstation een wandeling, waarbij we in de open ruimte op zoek gaan naar sporen van het oorspronkelijke kasteelterrein, met o.a. een bezoekje aan twee boerderijerven. De wandeling eindigt in de Dorpskerk van Schipluiden, waar meerdere herinneringen te zien zijn van de adellijke kasteelbewoners. Ook niet-zichtbare zaken komen dan op tafel. De rondleiding die ruim anderhalf uur duurt, wordt verzorgd door Jacques Moerman. Aanmelding bij: j.w.moerman@wxs.nl of 0153809389.  
 

Suppoosten voor museumdiensten

Door het wegvallen van enkele trouwe gastvrouwen en -heren is er behoefte aan nieuwe krachten, die zo’n zes tot negen keer per jaar de museumdiensten in het tramstation willen vervullen. Wie wil ons helpen? info@tramstationschipluiden.nl of 0153809389.
 

Nieuwsbrief maart 2024

In onze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:

  • Financiën: geen contributieverhoging
  • Contributie graag vóór eind maart 2024
  • Tentoonstelling over de boter- en kaasproductie in Midden-Delfland, toen en nu
  • NL Doet: Opfrissen en opfleuren van de Keenenburgkasteeltuin
  • Nieuwe tentoonstelling over het vervoer in onze omgeving
  • Oproep voor nieuwe suppoosten
  • Nieuw Historisch Jaarboek
  • Lezing over de priester-dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele
  • Herkent u deze boerderij?

Lees de nieuwsbrief in PDF.

Wie herkent deze locatie?
En wie herkent deze locatie? Antwoorden graag naar ons e-mailen.

Lezing over scheepmakers, schippers en schuiten

Op dinsdag 27 februari houdt Aad van Zeijl in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over scheepmakers, schippers en schuiten. Het is een boeiend verhaal over zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Westlandse schuit 1648 – 1967. Aanvang 20.00 uur.

Tekening van J.B. Jongkind van een scheepswerfje in Schipluiden.

Vijf jaar lang heeft de spreker onderzoek gedaan naar de oorsprong van de Westlandse schuiten. Hij put daarbij uit eigen herinneringen, gesprekken met oud-scheepmakers (waaronder zijn vader) en schriftelijke bronnen.
Van Zeijl komt tot verrassende inzichten over de oorsprong van de Westlandse schuit en over de ontwikkeling van de diverse Westlandse scheepstypen die daaruit zijn voortgekomen.

Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelt zich een uniek scheepstype, dat wordt gebruikt als trekschuit en beurt- of vrachtschuit. De overgang van houten schuiten naar ijzeren schuiten binnen Delfland is een geweldige innovatie geweest. Ook de opkomst van veilingen gekoppeld aan de spoorwegen, de ontwikkeling van motorschuiten en ten slotte de teloorgang van de Westlandse schuit krijgt aandacht. De spreker illustreert zijn lezing met veel foto’s en herinneringen.

Voorafgaand aan de lezing vindt een korte ledenvergadering plaats. Wij hopen op een goede opkomst voor de lezing en ledenvergadering

UITNODIGING voor twee lezingen over de Vlietlanden

Op dinsdag 24 oktober vertellen twee sprekers over de Vlietlanden tussen Schipluiden en Maasland. De lezingavond vindt plaats in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Gezien de inhoud wordt het boeiende avond.
Jacques Moerman spreekt voor de pauze over de Vlieten, de sluizen in Maassluis en de Vlietlanden. Het gebied staat bekend vanwege de natuuraspecten. Minder bekend is, dat het ontstaan en het onderhoud van de Vlietlanden altijd door mensenhanden is bepaald. In de veertiende eeuw zijn de vlieten gegraven; het oostelijke deel (zie de luchtfoto) is nooit meer bedijkt. Hier hebben tot 1574 mensen gewoond, waaronder Groten Ariaen en Claas Jammer. Wie waren deze bewoners en waarom zijn hun woonplaatsen in de Spaanse tijd verlaten? Welke strijd voerden de boeren in de negentiende eeuw met het Hoogheemraadschap van Delfland om het vlietland optimaal als hooiland te kunnen gebruiken?

Luchtfoto van de Vlietlanden (in het midden) vóór 1989.

Na de pauze vertelt Kees Perquin, boswachter natuurbeheer van Natuurmonumenten over de unieke natuurwaarden van het gebied en de belangrijkste maatregelen die het beheer uitvoert om deze natuurwaarden te behouden. Ook komt aan bod welke kansen en bedreigingen er zijn én hoe wij hiermee omgaan. De sprekers illustreren hun verhaal met beeldmateriaal.

Fragment van een kaart van Jan Potter van de Vlietlanden uit 1568 met de ligging van twee boerderijen.

Mededelingen

De zuivelproductie in Midden-Delfland, toen en nu
Deze nieuwe tentoonstelling in Museum Het Tramstation gaat over het melken, de boter- en kaasbereiding, het vervoer en de verkoop van deze producten. De zuivelproductie wordt heel breed belicht, van koe tot eindproduct. Originele attributen, waaronder een kaaspers, karn-, kaas- en botertonnen, mooi beeldmateriaal en teksten begeleiden deze afwisselende expositie.
Bezoekers zijn welkom op woensdag-, zaterdag- en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden.

Vervoerstentoonstelling
In april 2024 wordt een tentoonstelling over het vervoer gepland. Dit onderwerp, dat aansluit bij het trekschuit- en railvervoer (zie onze Vervoerskamer), willen we eveneens heel breed presenteren. Wist u dat bij de ontginning van het poldergebied in de twaalfde en dertiende eeuw vooral berries zijn gebruikt, een transportmiddel dat in Alkmaar op de beroemde kaasmarkt is te zien. De kruiwagen was wel bekend, maar niet goed bruikbaar voor de afvoer van grond op een natte bodem. Welke schuitjes gebruikten de boeren in de zeventiende en achttiende eeuw? Wanneer zien we de eerste fiets op de weg verschijnen? Wie waren de eerste autobezitters? In welk jaar ging de eerste streekbus rijden. Er zijn talloze vragen die we met een groepje geïnteresseerden willen oplossen voor een tentoonstelling over het vervoer. Wie wil er met ons meedenken? Graag berichtje naar: j.w.moerman@wxs.nl of 0153809389.

Restauratie van een stenen heul
In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we de Reconstructiecommissie van Midden-Delfland voorgesteld om een van de schaars overgebleven stenen heulen (gemetselde boogbruggetjes) te restaureren. De bruggetjes waren tot het einde van de negentiende eeuw noodzakelijk voor het vervoer van zuivelproducten, hooi en mest in de polder. Destijds is er voor de restauratie van de stenen heul in de Dorppolder zelfs een bedrag voor gereserveerd, maar helaas is het geld toen voor een ander doel ingezet. Inmiddels is de toestand van de vermelde heul (zie foto) zo slecht geworden, dat een restauratie niet langer uitgesteld kan worden. Deze mening wordt ook gedeeld door de Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten, die het verzoek voor een financiële bijdrage van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft gehonoreerd met een toezegging van een heel mooi startbedrag. We wachten nu op het antwoord van enkele andere sponsoren. Het herstel van de heul staat in het verlengde van de recente realisatie van een windas. Beide objecten speelden een belangrijke rol bij het vervoer over water door de polder.