Lezing: Keenenburg en zijn bewoners

Leden, vrienden en andere belangstellenden: op dinsdag 26 maart 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een dubbellezing in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp is kasteel Keenenburg te Schipluiden en zijn bewoners.

Voor de pauze vertelt Hans Koot, archeoloog, over de bouwgeschiedenis van het kasteel, dat naast een hoofdburcht een oude en nieuwe voorburcht heeft gehad. Het is een imposant complex geweest, dat verschillende bouwfasen heeft gekend. De oudste bouwfase dateert uit het begin van de vijftiende eeuw. De sloop vond in 1798 plaats. De spreker is nauw bij het onderzoek naar de Keenenburg betrokken.

Na de pauze belicht Jacques Moerman, historicus, enige opvallende bewoners van het kasteel, waaronder Philips de Blote en Otto en Jacob van Egmond. Zij hadden ook een belangrijke rol in het gewest Holland.

De laatste jaren is door nieuw onderzoek meer bekend geworden over de geschiedenis van de bouw en de bewoners van de Keenenburg. Beide sprekers illustreren hun verhaal met fraai beeldmateriaal. Het wordt een boeiende avond. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 26 maart a.s.

MEDEDELINGEN

Contributie 2019

Veel leden en vrienden hebben de contributie van dit jaar reeds overgemaakt. De minimumbijdrage voor leden is € 25,- en voor vrienden (donateurs) € 20,-. Degenen die dit nog niet betaald hebben, verzoeken we dit alsnog te doen. Onze bankrekening is NL30 RABO 0358 2615 46 t.n.v. Hist. Ver. Oud-Schipluiden, onder vermelding: Contributie 2019. De vereniging heeft de ANBI-status. Extra giften worden gereserveerd voor het nieuwe jaarboek. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Jaarboek 2018

Het nieuwe jaarboek ligt bij de drukker. De naastbetrokkenen zijn erg enthousiast over de gevarieerde inhoud. Het is ons tiende jaarboek in de nieuwe, rijk geïllustreerde vorm. De presentatie vindt plaats tijdens de lezing op 2 mei 2019.

Lezing op 2 mei

Henk Groenendaal houdt op deze datum in de Hoornbloem te Den Hoorn een lezing over de verdwenen boerderijen van Abtswoude. Deze moesten plaatsmaken voor de stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel van de Abtswoudsepolder (nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze wordt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Na de pauze is de gerestaureerde Dorpsfilm van Den Hoorn uit 1959 te zien. Er volgt een aparte uitnodiging voor deze avond.

Bomententoonstelling

In Museum Het Tramstation vindt, zoals bekend, tot eind mei 2019 de tentoonstelling plaats over ‘Bomenverhalen, oud en nieuw’. De bezoekers die geweest zijn, zijn erg enthousiast. Het is een fraai overzicht van de bomenrijkdom in onze gemeente. Een opvallend onderdeel is de uitstalling van boomtakken uit de Kerkpolder in een fraaie arreslee. Elk seizoen – en zeker het voorjaar – toont de pracht en afwisseling van wat er in onze omgeving allemaal groeit. Het boekje ‘Knotwilgen en andere kanjers’ over beschermwaardige bomen in Midden-Delfland is voor € 10,- te koop.

In het museum wordt een film vertoond met een overzicht van de mooiste bomen in het buitengebied. De bezoeker kan daarnaast ook kiezen uit een viertal dorpsfilms uit de jaren vijftig en zestig van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland. Het zijn prachtige tijdsbeelden.

Tentoonstelling Boerderijen van Abtswoude

Dit wordt de volgende tentoonstelling vanaf half juni 2019. Beeldmateriaal is er genoeg. Wat we nog missen zijn attributen die we in vitrines kunnen opnemen. Het museum zorgt zelf voor een presentatie van het werk van de dichter H.K. Poot, de beroemdste inwoner van Abtswoude. Er is vooral behoefte aan voorwerpen die met de boerderijen te maken hebben. Aanvullingen zijn van harte welkom. Misschien zijn er wel families uit Abtswoude die mee willen helpen of ideeën hebben voor de invulling van een vitrine.

Tentoonstelling en artikelen Oorlogsverhalen

Volgend jaar is er weer een tentoonstelling gepland over de oorlogsjaren 1940-’45. In het jaarboek 2019 willen we een aantal oude en nieuwe oorlogsverhalen opnemen. Gastauteurs zijn van harte welkom. Melden bij het secretariaat.

Luifel Tramstation en Visualisatie van de Keenenburg

Binnenkort wordt bekend of het Tramstation uitgebreid kan worden met de luifel, een oude wens van de vereniging. Het is een onderdeel van de Centrumontwikkeling van Schipluiden. Ook de naaste omgeving van het gebouw wordt dan heringericht. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland beslist hier deze maand over. Door de terugkeer van de luifel, gedeeltelijk in glas, kunnen we groepen, waaronder schoolklassen, beter in het museum ontvangen. De bouw heeft consequenties voor de openstelling van het museum in 2020. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor de visualisatie van de Keenenburg – de opbouw van het kasteel in staalbouw – wordt achter de schermen eveneens hard gewerkt. Het Architectenbureau Restauro van Peter van Velzen uit Den Hoorn is hierbij betrokken. Een stichting gaat deze bouw begeleiden.

Lezingen Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Keenenburg

Op dinsdag 26 maart 2019 houden Hans Koot (archeoloog) en Jacques Moerman (historicus) een lezing over de Keenenburg in Schipluiden. Zij spreken respectievelijk over de bouwgeschiedenis en de bewoners van dit kasteel en verwerken de nieuwste inzichten in hun verhalen. De Keenenburg domineerde het dorp Schipluiden ruim vierhonderd jaar. In 1798 werd het kasteel gesloopt. Er zijn plannen om de hoofdburcht in staalbouw op de oorspronkelijke plaats te reconstrueren.

De lezingen vinden plaats in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden. Aanvang 20.00 uur.

Kasteel keenenburg, Roghman

Abtswoude en Den Hoorn

Op donderdag 2 mei 2019 houdt Henk Groenendaal een lezing over de verdwenen boerderijen van Abtswoude. Zij moesten plaatsmaken voor de stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel van de Abtswoudsepolder (nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze wordt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Hierna vindt de vertoning plaats van een bijzondere dorpsfilm over Den Hoorn in 1959. De opkomende tuinbouw domineerde toen nog het dorpsbeeld. Op treffende wijze wordt de levendigheid van Den Hoorn in veel facetten voor het voetlicht gebracht. De bijeenkomst vindt plaats in De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Begin van de Abtswoudseweg, 1937, fotograaf onbekend, Stadsarchief Delft

Belangstellenden zijn op beide avonden hartelijk welkom.

Lezing: Nieuwkomers en Vertrekkers op 30 oktober 2018

Op dinsdag 30 oktober 2018 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden twee lezingen in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp gaat over Nieuwkomers en Vertrekkers.

Voor de pauze vertelt Arnold Arkesteijn over families in Schipluiden en Den Hoorn die een Duitse of Franse oorsprong hebben, zoals de families Koop, Holtkamp, Wubben, Chardon en Nowee. De spreker, een bekende Westlandse genealoog, heeft een groot aantal families onderzocht die een buitenlandse oorsprong hebben. Hij vond de plaatsen van hun herkomst en verdiepte zich in de vraag wat deze personen dreef om in de achttiende en negentiende eeuw hun woonplaatsen te verlaten voor een toekomst in onze streek.

Na de pauze zal Jacques Moerman, historicus, vertellen over enige personen die in de zeventiende en achttiende eeuw in het kader van de VOC vanuit deze regio naar Azië zijn vertrokken. Centraal in zijn lezing staat het levensverhaal van de predikant Antonius Hambrouck, die in 1647 met zijn gezin Schipluiden verliet om in Formosa (het huidige Taiwan) te gaan werken. Wie was deze man en wat hield zijn werk in Azië in?

Met deze lezing wordt het succesvolle Hambrouckproject afgesloten, dat in september heeft geleid tot de onthulling van een driedelig kunstwerk en het Hambrouckplein bij de kerk. Beide sprekers zijn goede vertellers, dus belooft het een interessante avond te worden. Zij illustreren hun verhaal met beelden. Na afloop wordt een korte film getoond van Henk Groenendaal over de totstandkoming van het kunstwerk over Hambrouck, dat ontworpen en uitgevoerd is door de kunstenaar Marcel Koeleman.

Mededelingen

Bomenverhalen uit Midden-Delfland

In Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden, is een tentoonstelling te zien over bomenverhalen uit heden en verleden. De kastelen, buitenplaatsen en de dominee van ’t Woudt hadden uitgebreide tuinen en boomgaarden. Bij boerderijen en langs de polderwegen stonden vroeger veel knotwilgen. Reeds in de IJzertijd werd dit hout voor de bouw van woningen gebruikt. Kasteel Keenenburg is voor een deel op scheepshout gebouwd. In Den Hoorn stonden vier houtzaagmolens, waar veel bomen werden verwerkt. De dorpen van Midden-Delfland bezaten timmerwerkplaatsen en wagen- en rijtuigmakerijen. Afnemers van de houtproducten waren vooral boeren uit de omgeving. In de tentoonstelling wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de recent verrichte bomeninventarisatie in Midden-Delfland. Liefhebbers van bomenverhalen zijn hartelijk welkom in het tramstation.

De openingstijden van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Gastvrouwen/gastheren

Het Museum Het Tramstation is op zoek naar enkele nieuwe suppoosten. Het gaat per jaar om zo’n zes diensten van twee uur tijdens de openingstijden. De gastvrouw of -heer begroet de bezoekers en vertelt in het kort wat het museum te bieden heeft. De persoon die dienst heeft, is tijdens de openingstijden het aanspreekpunt en houdt de verkoop van jaarboeken e.d. bij. Als u van mensen en ons museum houdt, is het een kleine stap. Aanmelding graag via: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of tel. 0153809389.

Lezing over de Vlieten en Vlietlanden

Op donderdag 22 november houdt Jacques Moerman, op uitnodiging van de Historische Vereniging Maasland, een lezing over de komst van de Maaslandse Vlieten en het gebruik van de Vlietlanden vanaf de Middeleeuwen. De bijeenkomst vindt plaats in De Magneet, Huis te Veldelaan 16 te Maasland. Gasten zijn welkom.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2017

De verkoop van ons laatste jaarboek is zo groot dat inmiddels de laatste twee dozen met exemplaren zijn aangebroken. Het Historisch Jaarboek van 2010 is reeds uitverkocht. Van andere jaargangen zijn nog – zo lang de voorraad strekt – exemplaren voor een gereduceerde prijs te koop. Maar ook deze voorraad slinkt. Inmiddels is het werk voor het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gestart. Het wordt opnieuw een gevarieerde en kleurrijke uitgave. Meer hierover in het volgende jaar.