Symposium ‘Wat een vondst!’

Symposium ‘Wat een vondst!’

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Een terugblik op deze lange periode leert dat de Vereniging een belangrijke rol heeft vervuld en nog steeds vervult ten aanzien van de historische en cultuurhistorische kennis van Schipluiden en het Midden-Delflandgebied. Ook op het terrein van advisering en educatie speelt de Vereniging een voorname rol.

De Vereniging wil deze heugelijke gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. De betekenis van de opgravingen in het gebied zijn van grote waarde. Ze hebben veel kennis en (cultuur)historische informatie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van deze omgeving in het bijzonder en West-Nederland in het algemeen. Het Midden-Delflandgebied heeft mede daardoor grote bekendheid gekregen in brede kring.

Vooral om die reden heeft de Historische Vereniging Oud-Schipluiden het plan opgevat om een symposium te organiseren, waarin de resultaten van de opgravingen van de afgelopen 40 jaar centraal staan. Als titel is gekozen voor:

Wat een vondst! 40 jaar archeologisch onderzoek in Midden Delfland’.

In het programma (dat als bijlage is toegevoegd) is aandacht voor de periode van de Steentijd tot en met de Middeleeuwen en zal in het bijzonder worden ingegaan op datgene wat de opgravingen ons over de bewoningsgeschiedenis hebben geleerd.

Tevens zal het Historisch Jaarboek 2010 van de Vereniging voor een groot deel gewijd zijn aan dit symposium door de opname van de bijdragen van de sprekers.

Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op de speciale website: www.archeologiesymposiummiddendelfland.nl